CVIČENÍ  V PŘÍRODĚ
V pondělí, 14.9.2020 bude cvičení v přírodě. Děti si vezmou batoh se svačinou a pitím, repelent, pláštěnku, pouzdro a tuhé lepidlo. Konec cvičení v přírodě bude ve 12.00 hodin. 
V případě nepřízně počasí se děti budou učit podle rozvrhu. 
 
 
Kam s dětmi – aktivity pro děti a jejich rodiče

 

Upozornění pro rodiče a žáky na povinnost nošení roušek od 10. 9. 2020 

Středa, 13,35 hod. - kopie zprávy z www.seznamzpravy.cz

Kvůli stále se zhoršující epidemiologické situaci v Česku rozhodl Centrální řídící tým Chytré karantény o návratu povinného nošení roušek uvnitř všech budov. O výjimkách se v současné chvíli jedná.

Podle informací ministra školství Roberta Plagy by se od čtvrtka plošná povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách neměla týkat přímo výuky ve třídách.

„Nemělo by se to týkat výuky ve třídách a učebnách, ale mělo by to být nošení roušek uvnitř škol, to znamená na chodbách, v podstatě v tom režimu, který jsme znali na jaře a který byl koncipován i v rámci manuálu pro oranžový kód,“ řekl pro Seznam Zprávy ministr Plaga.

Podrobnosti budou upřesněny v průběhu dne.

--------------------------------------------------

Prosíme rodiče, aby vybavili od čtvrtka své děti dostatečným množstvím osobních roušek.

Doporučení - sledujte oficiální média, kde by mělo být vše ještě upřesněno.

Děkujeme

 

 

Zahájení školního roku
                                                                     Zápis do 1. třídy – Základní škola a Mateřská škola Krchleby
Nový školní rok zahájíme v úterý 1. září v 8.00 hodin, tradičně na tartanovém hřišti. V případě nepříznivého počasí přivítají žáci nový školní rok ve třídách se svými třídními učiteli, z dospělých osob budou do školy  vpuštěni  pouze rodiče žáků 1. ročníku a pozvaní hosté.


Mgr. Irena Juchelková
ředitelka školy

                                                                                       
 

 

                                                                                                                                                         

 

                                                                                                                               

                                                                         

Dodržování hygienických zásad proti šíření onemocnění COVID-19

 • Po příchodu do šaten se žáci přezují, převléknou a ihned se odeberou do svých tříd.
 • V každé třídě, na každé toaletě a před vstupem do školní jídelny bude žákům k dispozici dezinfekce.
 • Bude dbáno na časté mytí rukou.
 • Každý žák bude používat výhradně svůj ručník a bude mít u sebe jednorázové kapesníky.
 • Dítě s příznaky nákazy nebude do školy vpuštěno. Pakliže se u žáka vyskytnou příznaky nemoci v průběhu vyučování, bude umístěn do izolační místnosti, která je pro tento účel vyhraněna. Zákonní zástupci budou vyzváni telefonicky k tomu, aby si dítě neprodleně vyzvedli.

 

Milý rodiče a žáci, v následujících odkazech naleznete seznamy pomůcek na následující školní rok:

Seznam školních potřeb pro 1.ročník
Seznam školních potřeb  3. ročník
Seznam školních potřeb pro 4. a 5. ročník

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Registrační číslo:    1/2020

Registrační číslo:    2/2020

Registrační číslo:    3/2020

Registrační číslo:    4/2020

Registrační číslo:    5/2020

Registrační číslo:    6/2020

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Organizace vyučování od 25. 5. 2020

 
 
Rozdělení žáků do skupin

Skupiny

Ročník

Počet žáků

Pedagogický pracovník

Čas příchodu

Čas odchodu

Skupina A

 1. ročník

6

Lenka Zavodančíková

7,40 – 7,49

11,40 – 11,49

Skupina B

 1. ročník

3

Jana Malchárková

7,50 – 7,59

11,50 – 11,59

 

 1. ročník

5

Jana Malchárková

7,50 – 7,59

11,50 – 11,59

Skupina C

 1. ročník

1

Zuzana Rucká

8,00 – 8,09

12,00 – 12,10

 

 1. ročník

7

Zuzana Rucká

8,00 – 8,09

12,00 – 12,10

Pedagogičtí pracovníci přidělení ke skupině se nebudou měnit. Složení skupin je neměnné.

 

Cesta do školy a ze školy

 Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).
 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními

Před školou je nutno dodržovat odstupy 2 metry.

Po příchodu do školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám!

Každý žák je povinen při prvním vstupu do školy předat škole písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění s aktuálním datem, jinak nebude do školy vpuštěn.

Žák přichází v předem stanoveném čase, časy příchodu a odchodu žáků jsou rozvrženy tak, aby v jeden čas k budově školy dorazilo současně méně lidí. Poté se žák přesune do šaten, kde se rychle přezuje popř. převlékne a bez otálení odchází podle pokynů pedagogického pracovníka do určené třídy, kde si sedne na místo označené svým jménem.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky popř. ochranné štíty. Každý žák má s sebou na den minimálně 2 čisté roušky a 2 sáčky na uložení roušek. Žáci mohou sundat roušku na pokyn vyučujícího. Každý žák má ve třídě svůj vlastní ručník, který si přinese z domova.

Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači, nádobou na dezinfekci a jejím dávkovačem a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou.

 

Ve třídě

Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem). Maximální počet žáků ve skupině žáků je 10 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.

 V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, předá zákonný zástupce žáka informaci o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

V případě, že žák či pedagogický pracovník vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, postupuje škola dle manuálu MŠMT.

 

 

 

Vážení rodiče,

na základě opatření Ministerstva školství se letos neuskuteční klasický zápis dětí k předškolnímu vzdělávání.
Rodiče nebo zákonní zástupci pouze podají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a to v období od 4. 5.2020 do 14.5.2020. Žádost je možno podat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem či poslat poštou. K vyplněné a podepsané Žádosti o přijetí (nevyplňujte kolonku určenou pro pediatra) přiložte Čestné prohlášení zákonného dítěte k očkování a jako přílohu přidejte kopii očkovací průkazu a kopii rodného listu dítěte.

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ.docx (32766)

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ.docx (15881)

 

Vážení rodiče,

zatím Vám nemůžeme podat informaci, zda a za jakých podmínek bude škola od 25. května opět otevřena. Čekáme, až Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydá Soubor hygienických a bezpečnostních podmínek, za kterých bude možná účast žáků ve školách. 

Po vydání "manuálu" MŠMT uděláme průzkum mezi vámi rodiči, abychom zjistili, kolik z vás pošle své děti do školy a poté vyhodnotíme, zda jsme schopni zajistit provoz jak po stránce prostorové tak personální.

Přeji Vám hlavně pevné zdraví, dobrou náladu a děkuji za dosavadní spolupráci.

 

 

Ve Strahovicích 28. 4. 2020

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Seznam žáků přijatých do 1.ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2020/2021

 

Registrační číslo:       1/2020

Registrační číslo:       2/2020

Registrační číslo:       3/2020

Registrační číslo:       4/2020

Registrační číslo:       5/2020

Registrační číslo:       6/2020

Registrační číslo:       7/2020

Registrační číslo:       8/2020

 

 

 

Ve Strahovicích 23. 4. 2020

 

                                              

 

                       

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Zábavné učení pro předškoláčky4

Milí předškoláčci,
 jistě se vám již stýská po školce. A brzy se z vás již stanou školáci, proto máme pro vás připraveno pár zajímavých úkolů na procvičování. Přejeme vám příjemné a hravé dny. 
Úkoly naleznetev sekci Mateřská škola nebo na tomto odkazu https://zs-strahovice.cms.webnode.cz/materska-skola/
 

NÁVOD NA DOMÁCÍ ÚKOLY V PROSTŘEDÍ ŠKOLA ONLINE

V současné době pozvolna přecházíme na školní informační systém ŠkolaOnLine. Již by všichni žáci a jejich zákonní zástupci měli mít ve svých schránkách přihlašovací údaje potřebné k registraci. Mnoho z vás již na tento systém přešlo a žáci poslali první vypracované úkoly. Kromě úkolů zde naleznete i inspiraci na dobrovnolné zábavné online procvičování učiva. 

 Pokud by se vyskytl jakýkoli problém, volejte na tel. 731 172 398 popř. pište na mail zs.strahovice@seznam.cz ři mě kontaktujte přes Školu Online.

Níže nalznete návod, jak s modulem DOmácí úkoly jednoduše pracovat.

Přeji mnoho úspěchů a především pevné zdraví.

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Obrázkový návod na domácí úkoly

Obrázkový návod na domácí úkoly.pdf 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

na základě opatření Ministerstva školství se letos neuskuteční klasický zápis dětí do budoucí I. třídy.
Rodiče nebo zákonní zástupci pouze podají žádost o přijetí k povinné školní docházce, a to v období od 6.4.2020 do 20.4.2020.Žádost je možno podat datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem či poslat poštou. K Žádosti o přijetí přiložte kopii rodného listu dítěte.

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 2020-21pdff.

 

 

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

Vážení rodiče, 
učivo pro žáky budeme zasílat elektronickou cestou na Vaše e-mailové adresy. Kontrolujte si proto denně Vaše 
e-mailové schránky. Průběžně budeme vkládat učivo na jednotlivé dny. 
Žáci mohou také zdarma využívat přístup ke všem interaktivním učebnicím MIUČ+, které v naši výuce využíváme. Stačí, když se zaregistrují jako studenti na  www.ucebnice-online.cz  Kteroukoli MIUČ+ pak mohou zdarma používat 30 dní. 
 
Pro výuku matematiky jsou navíc k distpozici výuková videa nawww.matyskova-matematika.cz obsahujíjí výklad ke každému cvičení každé stránky učebnic- žáci tak mohou pracovat podle něj.
Dále mohou žáci využívat webové stránky www.skolakov.eu

 

Ošetřovné

Rodiče dětí ve věku do 13 let, které s nimi sdílejí stejné bydliště, mají nárok na ošetřovné.
Potvrzení pro ošetřovné vydává škola. Pokud ho potřebujete, spojte se s paní ředitelkou na telefonu 731 172 398 nebo napište na mail zs.strahovice@seznam.cz.

 

Vážení rodiče, 
vzhledem k vývoji situace bude od pondělka 16.3.2020 až do odvolání Mateřská škola Strahovice uzavřena. 
Děkujeme za pochopení. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE!!!

Vzhledem k vývoji epidemie v Evropě a s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu bude Základní škola Strahovice od středy 11.března 2020 až do odvolání uzavřena. Na mateřské školy se  opatření nevztahuje.

Průběžné informace zde budeme zveřejňovat. 

 

Děkujeme  sponzorům dětského maškarního plesu

ve Strahovicích  a také všem, kteří se podíleni na jeho organizaci

SPONZOŘI:

Obec Strahovice

ALUKAP AL s.r.o.  

ENPRO Energo s.r.o

Jan Engliš

Kofola a.s.

ha-vel internet s.r.o.

PF Plasty CZ s.r.o. 

Rodiče žáků ZŠ a MŠ Strahovice

 

Ve čtvrtek 21.11. v době od 14.00 do 16.00 se konají třídní schůzky. Těšíme se na Vaši účast. 
 
POZOR ZMĚNA!!!  V PÁTEK ODJEZD OD ŠKOLY JIŽ V 7.10 HODIN
 
V pátek 15.11. jedeme do Světa techniky v Ostravě. Odjezd od školy v 7.10, návrat okolo 12.00. S sebou: svačinku, pití, peníze na drobnou útratu. Komu bývá během jízdy nevolno, vezme si  kinedryl a to také na cestu zpět.
Ve Čtvrtek 31.10.2019 proběhne na naší škole preventivní program 
 
" SPRÁVNÉ ČIŠTĚNÍ ZOUBKŮ". 
 
Prosíme, aby si děti  ve čvrtek vzaly ZUBNÍ KARTÁČEK
                                                                                                                                                           
 
 
 
 
V pátek 11.10.2019 jedeme do kina v Bolaticích. 
Na programu: Tajný život mazlíčků 2. 
Děti si mohou vzít peníze na drobnou útratu. 
Odjezd od školy v 8.00 hodin, návrat po 4. vyučovací hodině. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DnFdlrc5508

 

                                      

 

koloběžkové závody

PARKOUR
Kroužek začne 30.9.2019 a bude probíhat každé pondělí od 13:30 – 14:30hod.
 
FLORBAL
Kroužek začne 7.10.2019 a bude probíhat každé druhé pondělí od 15:30 – 17:00hod. Cena tohoto kroužku bude 300,-Kč na pololetí.
Co bude dítě potřebovat?
Sportovní oblečení, vhodnou obuv do tělocvičny a florbalovou hokejku.
 
Keramický kroužek - I.pol.
Kroužek začne 1.10.2019 a bude probíhat každé úterý od 15:00hod. Cena tohoto kroužku bude 40.-Kč na měsíc. V této ceně je započtena pouze hlína, glazura a různé pomůcky (špejle, špachtle, válečky, atd.). Tento finanční příspěvek bude vybírán v měsíci říjnu a to na 1. pololetí(říjen - leden)tj. 160.-Kč.
Co dítě bude potřebovat?
Pracovní oděv, ručník.
 
VYBÍJENÁ
Kroužek začne 2.10.2019 a bude probíhat každou středu od 15.00 -16.00hod. Dítě potřebuje sportovní oblečení a vhodnou obuv do tělocvičny.
 
 
 
 
 

 

ŠKOLNÍ KNIHOVNA

Od 26.9.2019 bude ve škole opět otevřená knihovna.

 

Výpůjční doba:

ČTVRTEK 14.00 – 14:30 hod.,

nebo po domluvě 

 

Knižní fond bude dle možností průběžně doplňován.

Řád knihovny je k nahlédnutí ve škole.

 

Стих про меня

Společné třídní schůzky se konají ve čtvrtek 19.9.2019 v 16.00 hodin ve škole. 
Těšíme se na Vaši účast.
 
pedagogický sbor
 
Výsledek obrázku pro třídní schůzky
23. 9. 2019 jedeme se žáky 1. – 5. ročníku na exkurzi do Záchranné stanice Bartošovice, která bude zaměřena na ekologickou výchovu.
 Odjezd od školy 7:55, předpokládaný návrat kolem 13:30. S sebou si děti vezmou baťůžek (svačinu, pití, pláštěnku), pohodlnou obuv, teplé oblečení, kinedryl.
 Oběd bude ve ŠJ po příjezdu z exkurze.
csopnj.cz/
 

Výsledek obrázku pro záchranná stanice bartošovice

 

 

 

Je Vaše dítě zvídavé?

Rádo něco zkoumá, bádá?

PŘHLASTE SVÉ DÍTĚ DO VĚDECKÉHO KROUŽKU

Výsledek obrázku pro veselá věda

Kroužek povede každé pondělí od 14.00 do 15.00 paní učitelka Lenka Zavodančíková. Pokud jste se rozhodli své dítě přihlásit, musíte tak učinit přes webové stánky www.veselaveda.cz.
Každé dítě, každý týden, obdrží nový materiál k pokusům.

 

 

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30.září

 

 

Výsledek obrázku pro veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz

Pro školní rok 2019/20 nové pokusy, nové pomůcky. Letos od 30.září

 

 

Děkujeme

Vaše Veselá věda

 

Slavnostní zahájení školního roku proběhne 

v pondělí 2. září v 8:00 hodin

na tartanovém hřišti u ZŠ.

Těšíme se na Vás

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Na výdaje na školáka lze žádat úřad práce o jednorázovou dávku

 

Na pořízení pomůcek do školy, zájmové kroužky, školu v přírodě nebo školní obědy lze využít jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Řada rodičů-samoživitelů a nemajetných rodin o této možnosti neví.

 Celková částka vyplacená jedné rodině za kalendářní rok může být maximálně 34 100 Kč.

https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/na-vydaje-na-skolaka-lze-zadat-urad-prace-o-jednorazovou-davku/

Seznam školních potřeb pro budoucí prvňáčky
 naleznete zde: Školní potřeby
Výsledek obrázku pro školní potřeby

Dne 23. června 2019 proběhl Den plný her.

Děkujeme všem, kdo pomohli s organizováním této milé akce.

Poděkování také patří v neposlední řadě sponzorům, kterými jsou:

 

OBEC STRAHOVICE

HA-VEL INTERNET, S.R.O.

ALUKAP S.R.O.

DM VEČEREK

AUTODOPRAVA ENGLIŠ

RODIČE DĚTÍ A ŽÁKŮ

 

Seznam dětí přijatých k předškolnímu  vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

 

Registrační číslo:    1/2019

Registrační číslo:    2/2019

Registrační číslo:    3/2019

Registrační číslo:    4/2019

Registrační číslo:    5/2019

Registrační číslo:    6/2019

Registrační číslo:    7/2019

Registrační číslo:    8/2019

Registrační číslo:    9/2019

Registrační číslo:  10/2019

 

Ve Strahovicích 21. 5. 2019

            Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Odkaz na webové stránky  k vyplnění SCIO dotazníků pro rodiče najdete zde: www.sciodat.cz

 

 

 

Výsledek obrázku pro SCIO

 

Školní družina při ZŠ a MŠ Strahovice pořádá

VÝSTAVU LEGA

Výsledek obrázku pro lego příběh

DNE 25. 4. 2019  

OD 14:00 DO 16:00 HODIN

V  PROSTORÁCH ZŠ

Výstavu budou tvořit pouze modely „vlastní výroby“ od žáků naší školy.

Výsledek obrázku pro planetárium
 
V úterý 23.4. 2019, u příležitosti DNE ZEMĚ, pojedeme do PLANETÁRIA. Odjezd v 8.45 (1. hodinu se učíme dle rozvrhu), návrat okolo 13.00 hodin, pak oběd, ŠD. S sebou: pití, svačinku, peníze na drobnou útratu v bufetu).

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

pro školní rok 2019/2020

 

Registrační číslo:    1/2019

Registrační číslo:    2/2019

Registrační číslo:    3/2019

Registrační číslo:    4/2019

Registrační číslo:    5/2019

Registrační číslo:    6/2019

Registrační číslo:    7/2019

 

 

Ve Strahovicích 9. 4. 2019

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Noc s knihou

Dne 2. 4. 2019 od 18 hodin proběhne v prostorách ZŠ završení akce „Čteme dětem v měsíci březnu“. Tuto akci podpoří také paní starostka, která rovněž přijde dětem přečíst úryvek ze své oblíbené knihy. Žáci budou plnit aktivity vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti. Celý večer bude inspirován životem Antoina de Saint-Exupéryho a jeho Malým princem. A na závěr žáci shlédnou pohádku Malý princ. Pití a večeře (pizza) bude zajištěna, větším jedlíkům můžete ještě přibalit něco navíc. Připravte dětem svačinku na druhý den (snídaně + svačinka). S sebou si žáci přinesou aktovku, oblečení na spaní a na druhý den, karimatku, spacák, polštářek,kartáček na zuby, pastu, baterku a oblíbenou knihu na čtení.

 

Související obrázek

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy ve Strahovicích oznamuje, že z vážných provozních důvodů bude na pondělí a úterý 18. – 19. 3. 2019  vyhlášeno v základní škole ředitelské volno.

Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy

 

Pozor, změna odjezdu. Sraz dětí před školou již v půl osmé, pak odjezd. Po příjezdu se ještě učíme dle rozvrhu. 

 

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

Dne 8.3.2019 se zúčastní žáci školy projektu "Polytechnika"

Místo konání: Kulturní dům Služovice

Čas konání: 10:30 - 12:30 (návrat cca ve 13:00 hodin, náboženství odpadá)

Žáci si projdou 7 stanovišť, zaměřených např. na bezpečnost práce, pokrývačcství - pokládku krytiny, Kominictví - čištění komínu; seznámí se s měřicí technikou, vyzkouší si práci s rozličným nářadím, opomenuto nebude ani téma životního prostředí.

Podobná akce již proběhla loni ve Služovicích.

Celá akce, včetně dopravy, bude hrazena z prostředků projektu MAP II. 

Milí rodiče, 

nedávno byla Vašim dětem předána hesla k portálu PROŠKOLY.CZ (vlepeno v žákovské knížce), který umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti - logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Jsou zde k dispozici i testy z českého a anglického jazyka . Oproti klasickým školním testům nebo tištěným cvičebnicím je výhodou jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Více informací naleznete zde. https://www.proskoly.cz/rodice

 

 

 

Odhalení rizikových oblastí   

 dotazníkové šetření na naší škole!!!

Dotazník Odhalení rizikových oblastí je zaměřen na orientační šetření žáků/tříd s rizikem či projevy sociálně patologického chování.  Problémový index tříd až v 10 rizikových oblastech - Škola, Volný čas, Chování, Zdravotní stav, Psychika, Sociální zdatnost, Rodina, Pracovní návyky, Vztahy.

Vyplnění dotazníku na počítači netrvá žákům více než 30 minut a podle výsledků, které máte jako třídní učitel či metodik prevence okamžitě k dispozici, pak můžete pro jednotlivé třídy či skupiny snadněji vybírat či připravovat vhodné programy intervence apod.

Dotazníky budeme vyplňovat v období od 11.2 2019 do 8.3.2019 u žáků 3., 4. a 5. ročníku. Možnost vyplnit dotazníky mají žáci také doma, u svého počítače. 

Více informací naleznete zde. www.proskoly.cz

 

 

Výsledek obrázku pro www.proskoly.cz   

 

Procvičování AJ pro žáky 3. a 4. ročníku naleznete na tomto odkazu.

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

ARCHIV 2018/2019

01.02.2019 09:18
12.11.2018 14:32
  ŽIJEME SPORTEM! Žáci 5. ročníku jedou v pátek 7.12.2018 do Prahy na Mistrovství světa ve florbale. ŽIJEME SPORTEM! Žáci 5. ročníku jedou v pátek 7.12.2018 do Prahy na Mistrovství světa ve florbale.  
12.10.2018 14:30
20.09.2018 08:57
19.09.2018 08:57
V ÚTERÝ 25.9.2018 PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKLE TRÉNINK  S OLYMPIONIKEM!!!
01.09.2018 07:00
Ředitelka školy informuje, že byl vydán Školní řád, Vnitřní řád školní družiny a Vnitřní řád školní jídelny. 

V ÚTERÝ 25.9.2018 PROBĚHNE NA NAŠÍ ŠKLE TRÉNINK 
S OLYMPIONIKEM!!!

V pátek 21.9.2018 v dopoledních hodinách proběhne preventivní program se psem Sorbonem.

 
Informace o tomto preventivním progamu můžete najít zde: :www.zaps.cz/programy/sorbon-pes-fotbalista/
Výsledek obrázku pro pes sorbon
Od úterka 18.9.2018 bude PLAVÁNÍ.
Odjezd po 3. vyučovací hodině, návrat okolo 13.15.hod. 
S sebou: podepsanou igelitovou tašku, ručník, plavky, mýdlo.
 
 
                                                                                          Výsledek obrázku pro plavání

 

Milí rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ, zveme Vás na 

společné třídní schůzky,

 které se uskuteční ve čtvrtek 13.9.2018  od 17:00 hodin na chatě Královna.

Tekuté občerstvení zajištěno. Sladké a slané občerstvení necháme na Vás. Probereme důležité organizační záležitosti, dostanete podstatné informace o akcích v tomto školním roce, škole v přírodě, nových i stávajících zájmových kroužcích, můžete se nás zeptat, na co potřebujete.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pedagogický sbor ZŠ a MŠ Strahovice

 

 

 

 Výsledek obrázku pro prevence kyberšikany

Znáte bezpečné chování při práci s internetem?  
Víte, co ve volném čase dělají na internetu Vaše děti? 
Znáte pojem  kyberšikana?  
Získejte více informací o této problematice na

 www.kybersikana.eu

Mgr. Lenka Zavodančíková, metodik prevence

 
Také učení může být zábavné!
K procvičování a upevňování učiva můžete využít tyto webové stránky:
 

www.umimematiku.cz

www.umimecesky.cz

www.umimeanglicky.cz

www.proskoly.cz

 

Výsledek obrázku pro kids and pc

Odkazy na tyto stránky najdete také v sekci Zajímavé odkazy.

Mgr. Lenka Zavodančíková

Archiv 2017/2018

11.08.2018 15:14
    SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019     Nový školní rok bude zahájen   v pondělí 3. září v 9:00 hodin    na tartanovém hřišti.   Těšíme se na Vás   Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019     Nový školní rok bude zahájen   v pondělí 3. září v 9:00 hodin    na tartanovém hřišti.   Těšíme se na Vás   Mgr. Irena Juchelková, ředitelka školy  
16.06.2018 15:28
FOTOGRAFIE Z LETOŠNÍHO DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ https://skolastrahovice.rajce.idnes.cz/Den_otevrenych_dveri_15.5.2018/  
16.06.2018 15:28
FOTOGALERIE Z HASIČSKÉHO DNE 25.5.2018
16.06.2018 15:26
Reportáž z dopravního odpoledne 27.4.2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

06.06.2017 13:40
UKONČENÍ KROUŽKŮ: Keramický kroužek: 30.5.2017 Vybíjená: 31.6.2017 Stolní tenis: 1.6.2017   Prosím rodiče, aby upřesnili odchod  ze školní družiny v měsíci červen.
06.06.2017 11:08
ŠKOLNÍ VÝLET V PONDĚLÍ 12. 6. 2017    Trasa: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Ranč Bučiska Odjezd od školy 7:00 hod., předpokládaný návrat okolo 17:45 hod. Program: Ø  Prohlídka Valašského muzea v přírodě (průvodce) Ø  Přejezd autobusem – Ranč...
20.05.2017 11:09
SBĚR STARÉHO PAPÍRU   Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně. Konec soutěže - středa 31.5. 2017.   SBĚR VÍČEK...
16.05.2017 12:17
Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace,  přijme na zástup od 1. 9. 2017 do 31. 9. 2018 učitele/učitelku s kvalifikací pro 1. stupeň ZŠ,   na úvazek 0,091.   Své životopisy posílejte na e-mail zs.strahovice@seznam.cz. Mgr. Irena Juchelková,...
Záznamy: 1 - 5 ze 54
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

23.09.2013 19:44
 V pátek 20.9.2013 proběhl na naší škole výukový blok programu ZDRAVÁ PĚTKA. Program seznámil...
18.09.2013 15:29
  VYBITÉ BATERIE DO KOŠE NEPATŘÍ!!! Školní družina vyhlašuje celoroční soutěž ve sběru...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Aktuality

06.11.2013 15:13
Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se...
01.09.2013 17:51
Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a...
03.07.2013 07:17
Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

06.11.2013 15:13
Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se ZŠ v Ratiboři. Letos se účastníme projektu zaměřeného na poskytování první pomoci. Cílem projektu je ovlivnit děti systematickou výukou „první pomoci“ prostřednictvím předání teoretických...
01.09.2013 17:51
Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a práce vám jde od ruky. Milí prvňáčci, 2. září je pro Vás velkým dnem, neboť se stáváte školáky. Dovolte nám, abychom Vás přivítali v budově, kam budete chodit po celých pět let. V budově, kde se naučíte spoustu...
03.07.2013 07:17
Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey Starečkové kulturní vystoupení pro své spolužáky, učitele, rodiče a prarodiče. Žáci 4. ročníku zde na oplátku zahráli páťákům, s nimiž chodili do jedné třídy, pohádku Karla Jaromíra Erbena. Videa z této akce...
03.07.2013 07:01
Dne 9.6.2013 se v prostorách zahrady mateřské školy konala slavnost u příležitosti Dne dětí. ZDE naleznete videozáznam z této akce.     
28.06.2013 12:00
Přejeme všem dětem hezké prázdniny!                                                       ...
24.05.2013 00:07
Podpořte žáky naší školy a pošlete jim hlas v soutěži RECYKLOVANÉ POHÁDKY na  stránkách http://www.recyklovanepohadky.cz/soutezni-obrazky/strana. Obrázky naleznete hne na první straně.  
12.05.2013 14:54
  Klub rodičů při MŠ Strahovice pořádá v sobotu 25. května 2013 od 15 hod. na zahradě MŠ ZAHRADNÍ SLAVNOST Pro všechny, kteří se chtějí bavit jsou připraveny soutěže a zábavné hry pro děti,  skákací hrad, kolo štěstí, občerstvení a také vystoupení rodičů. Srdečně zveme  
09.05.2013 12:58
Zítra v pátek 10.5.2013 FOCENÍ TŘÍD!!!
30.04.2013 10:48
SBĚR STARÉHO PAPÍRU   Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně. Sběr starého papíru proběhne poslední týden v květnu...
30.04.2013 10:00
   http://skolakov.webnode.cz/prvouka-3-trida/ 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Aktuality

06.11.2013 15:13
Polsko-český projekt  "POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI" Naše škola i nadále spolupracuje se ZŠ v Ratiboři. Letos se účastníme projektu zaměřeného na poskytování první pomoci. Cílem projektu je ovlivnit děti systematickou výukou „první pomoci“ prostřednictvím předání teoretických...
01.09.2013 17:51
Milí žáci, vítejte zpátky ve škole! Ať se vám v novém školním roce dobře daří a práce vám jde od ruky. Milí prvňáčci, 2. září je pro Vás velkým dnem, neboť se stáváte školáky. Dovolte nám, abychom Vás přivítali v budově, kam budete chodit po celých pět let. V budově, kde se naučíte spoustu...
03.07.2013 07:17
Dne 27.6.2013 si žáci 5. ročníku připravili pod vedením své třídní učitelky Mgr. Andrey Starečkové kulturní vystoupení pro své spolužáky, učitele, rodiče a prarodiče. Žáci 4. ročníku zde na oplátku zahráli páťákům, s nimiž chodili do jedné třídy, pohádku Karla Jaromíra Erbena. Videa z této akce...
03.07.2013 07:01
Dne 9.6.2013 se v prostorách zahrady mateřské školy konala slavnost u příležitosti Dne dětí. ZDE naleznete videozáznam z této akce.     
28.06.2013 12:00
Přejeme všem dětem hezké prázdniny!                                                       ...
24.05.2013 00:07
Podpořte žáky naší školy a pošlete jim hlas v soutěži RECYKLOVANÉ POHÁDKY na  stránkách http://www.recyklovanepohadky.cz/soutezni-obrazky/strana. Obrázky naleznete hne na první straně.  
12.05.2013 14:54
  Klub rodičů při MŠ Strahovice pořádá v sobotu 25. května 2013 od 15 hod. na zahradě MŠ ZAHRADNÍ SLAVNOST Pro všechny, kteří se chtějí bavit jsou připraveny soutěže a zábavné hry pro děti,  skákací hrad, kolo štěstí, občerstvení a také vystoupení rodičů. Srdečně zveme  
09.05.2013 12:58
Zítra v pátek 10.5.2013 FOCENÍ TŘÍD!!!
30.04.2013 10:48
SBĚR STARÉHO PAPÍRU   Základní škola ve Strahovicích vyhlašuje soutěž ve sběru starého papíru. Papír musí být pevně svázán do balíčku, aby se s ním dalo lehce manipulovat. Knihy musí být bez pevné vazby a kartón svázaný odděleně. Sběr starého papíru proběhne poslední týden v květnu...
30.04.2013 10:00
   http://skolakov.webnode.cz/prvouka-3-trida/ 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
https://admin.google.com/u/0/ac/signup/setup/v2/verify/txt

Prezentace naší školy v anglickém jazyce

  

https://prezi.com/view/RbWR2Tq3oQS9oAKVn1ym/

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014538

Šablony pro ZŠ a MŠ II

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání se škola zapojila do projektu Šablony pro ZŠ a MŠ II, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, realizace projektových dnů a personální podpora (zavedení pozice školního asistenta).

Doba realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Celková výše podpory: 918 524 Kč

 

                                                                                         Výsledek obrázku pro veselá věda

KROUŽEK VĚDECKÝCH POKUSŮ:  

 www.veselaveda.cz

 

 

 

 

  

Projekt ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce a sdílení zkušeností pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem. Doba realizace: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019 Výše podpory: 361 477 Kč

 

 

Ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě jsme se zapjili do projektu "Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázky školy, rodiny, okolí".


 

Výsledek obrázku pro zachranny-kruh

jazykové kurzy za 120,- Kč

Vážení rodiče,

jazykové kurzy za výhodné ceny jsou již spuštěny! Informace Vám byly poslány na Vaše e-maily. 

Pro Vás, kteří by ještě měli zájem se do jakéhokoli online kurzu přihlásit, nabídka pokračuje. Stále přinášíme Vám a Vašim dětem zajímavou a velice výhodnou nabídku jazykových kurzů přes internet, kterou jsme získali jako škola, která se zapojila se společností Online jazyky do Výzvy MŠMT.

 Můžete si pro sebe nebo své dítě vybrat jazykový kurz, který vyhovuje Vaší jazykové úrovni. Normální cena kurzu je 2490,- Kč. Pro vás platí zvýhodněná cena 120,- Kč za kurz.

 Díky ohlasům více než 400 škol jsou kurzy metodicky upraveny, aby vyhovovaly i těm nejmenším. 

 Abyste dostali výhodnou cenu, je nutno objednat kurz přes naši školu. Máte-li o koupi jednoho či více kurzů zájem, napište na adresu zs.strahovice@seznam.cz název kurzu, vaše telefonní číslo, jméno  a název e-mailové adresy, která bude sloužit jako Vaše přihlašovací jméno. Pokyny k platbě obdržíte v následujícím měsíci.

 

 

Zúčastnili jsme se... Najdete nás na plakátu?

 

http://www.slunecno.cz/
TOPlist

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace
Strahovice 125
Strahovice
747 24

IČO: 750 27 399
Zřizovatel: Obec Strahovice, http://www.strahovice.cz/


ID datové schránky: hbrmhug

E-MAIL
ZŠ učitelé: skolastrahovice@seznam.cz
MŠ: ms.strahovice@email.cz
Základní škola- sborovna 553 650 587
Ředitelka školy - ředitelna 553 775 424, 731 172 398
Školní družina: 553 775 425
Jídelna: 553 662 620
Mateřská škola: 553 650 551
ŘEDITELKAMgr.IrenaJuchelkovázs.strahovice@seznam.cz